Podmienky ochrany súkromia

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Úvodné ustanovenia

Tieto Podmienky ochrany súkromia (ďalej ako „Podmienky“) sme pre Vás pripravili za účelom informovania Vás, akým spôsobom spracúvame osobné údaje v rámci našej spoločnosti Dôchodok.sk, s.r.o., so sídlom Ferdinanda Píseckého 2378/4, 900 01 Modra, Slovenská republika (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať e-mailom na mail info@dochodok.sk alebo poštou na adresu sídla našej spoločnosti.

Pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Podmienkach sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ, teda našu spoločnosť.

Pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Podmienkach sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba.

Pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely týchto Podmienok významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.

1.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Dôchodok.sk, s.r.o., so sídlom Ferdinanda Píseckého 2378/4, 900 01 Modra, Slovenská republika, IČO: 53 073 274, zápis v OR Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 144968/B;

mail: info@dochodok.sk Telefón: +421 33 2020 255 Mobil: +421 908 259 572

1.2. Účely, právne základy spracúvania osobných údajov, kategórie dotknutých osobných údajov a typ dotknutej osoby:

Účel spracúvania

Poskytovanie služieb uzatvárania zmlúv na diaľku (zmluva o starobnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení), ako predkladanie ponúk, uzatváranie zmlúv, výkon ďalších činností smerujúcich k uzatvoreniu zmluvy, poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientom, spolupráca pri správe uzatvorenej zmluvy

Právny základ spracúvania

Kategória osobných údajov

bežná, osobitná

Typ dotknutej osoby

klienti (účastníci zmlúv)

Doba uchovávania

po dobu poskytovania finančného sprostredkovania, vrátane následnej starostlivosti o klienta (dotknutú osobu) a po dobu trvania sprostredkovaných finančných služieb, vrátane lehoty na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmenej však počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak osobitný predpis nestanovuje inak; osobné údaje potenciálneho klienta sú v prípadoch, kedy nedôjde k sprostredkovaniu konkrétnej finančnej služby (uzatvoreniu zmluvy), a teda sa nestane klientom prevádzkovateľa, spracúvané po dobu 1 roka odo dňa získania osobných údajov potenciálneho klienta

Účel spracúvania

Výkon starostlivosti (zjednodušená, základná, zvýšená) vo vzťahu ku klientovi

Právny základ spracúvania

Kategória osobných údajov

bežná

Typ dotknutej osoby

klienti (účastníci zmlúv), potenciálni klienti

Doba uchovávania

5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, najviac však ďalších 5 rokov na základe žiadosti Finančnej spravodajskej jednotky

Dopyty alebo podnety klientov cez formulár na webovej stránke

Právny základ spracúvania

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) oprávnený záujem: naša spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov, ktoré nás na dobrovoľnej báze oslovili so svojim dopytom alebo podnetom

Kategória osobných údajov

bežná

Typ dotknutej osoby

klienti (návštevníci webovej stránky)

Doba uchovávania

do vybavenia dopytu alebo podnetu a jeden rok po jeho vybavení (z dôvodu identifikácie duplicitných alebo pravidelne sa opakujúcich dopytov alebo podnetov)

Dopyty alebo podnety návštevníkov našich webových stránok, ktorí nie sú našimi klientmi cez formulár na webovej stránke

Právny základ spracúvania

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas dotknutej osoby) súhlas: naša spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb – návštevníkov našich webových stránok, ktorí nie sú našimi klientmi, ktoré nás na dobrovoľnej báze oslovili so svojim dopytom alebo podnetom

Kategória osobných údajov

bežná

Typ dotknutej osoby

návštevníci webovej stránky, ktorí nie sú a nestanú sa našimi klientmi

Doba uchovávania

do vybavenia dopytu alebo podnetu a jeden rok po jeho vybavení (z dôvodu identifikácie duplicitných alebo pravidelne sa opakujúcich dopytov alebo podnetov)

Sociálne siete a platformy – Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok

Právny základ spracúvania

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) oprávnený záujem: naša spoločnosť má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje návštevníkov profilu na sociálnej sieti; reakcie, komentáre alebo správy poskytuje dotknutá osoba dobrovoľne

Kategória osobných údajov

bežná

Typ dotknutej osoby

návštevníci profilu na sociálnej sieti

Doba uchovávania

3 roky odo dňa aktivity dotknutej osoby na sociálnej sieti alebo platforme

Ochrana našich právnych alebo právom chránených záujmov / ochrana pred právnymi nárokmi tretích osôb („ochrana záujmov“)

(aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky alebo sa brániť proti nárokom iných uplatnených voči nám)

Právny základ spracúvania

čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) oprávnený záujem: naša spoločnosť má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje aj vtedy, ak je to nevyhnutné na účel ochrany jej oprávnených záujmov, ktoré môžu byť rôzne

Kategória osobných údajov

bežná, osobitná

Doba uchovávania

do uplynutia príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty, najviac však jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade uplatnenia práva v závere takejto lehoty

Propagácia a posilňovanie značky

(marketingové kampane, blog, zasielanie newsletteru)

Právny základ spracúvania

v prípade klientov: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem) v prípade potenciálnych klientov: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas)

Kategória osobných údajov

bežná

Typ dotknutej osoby

klienti, potenciálni klienti

Doba uchovávania

klienti: po dobu trvania zmluvného vzťahu potenciálni klienti: 2 roky odo dňa poskytnutia súhlasu, najneskôr však do odvolania súhlasu

Služby telefónnej ústredne, identifikácia volajúceho podľa telefónneho čísla

Právny základ spracúvania

v prípade klientov: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem)

Kategória osobných údajov

bežná

Typ dotknutej osoby

klienti

Doba uchovávania

po dobu poskytovania finančného sprostredkovania, vrátane následnej starostlivosti o klienta (dotknutú osobu) a po dobu trvania sprostredkovaných finančných služieb, vrátane lehoty na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmenej však počas desiatich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby a najviac po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, ak osobitný predpis nestanovuje inak; osobné údaje potenciálneho klienta sú v prípadoch, kedy nedôjde k sprostredkovaniu konkrétnej finančnej služby (uzatvoreniu zmluvy), a teda sa nestane klientom prevádzkovateľa, spracúvané po dobu 1 roka odo dňa získania osobných údajov potenciálneho klienta

Personalistika a mzdy

Právny základ spracúvania

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (splnenie zákonných povinností), najmä:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce;
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení;
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov;
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;
zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach;
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení;
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení;
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti;
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca;
zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde;
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;
zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Kategória osobných údajov

bežná

Typ dotknutej osoby

zamestnanci, osoby vykonávajúce práce mimo pracovného pomeru

Doba spracúvania

spravidla 10 rokov

Účtovné a daňové účely

Právny základ spracúvania

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (splnenie zákonných povinností)

Kategória osobných údajov

bežná, osobitná

Typ dotknutej osoby

zamestnanci, klienti, obchodní partneri

Doba spracúvania

po dobu vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov

1.3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

1.3.1. podriadený finančný agent, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie a prostredníctvom ktorého poskytuje príslušnému klientovi a/alebo potenciálnemu klientovi (dotknutej osobe) službu finančného sprostredkovania;
1.3.2. finančná inštitúcia, s ktorou má prevádzkovateľ ako samostatný finančný agent uzatvorenú zmluvu na výkon finančného sprostredkovania kedy dotknutá osoba prejavila záujem o poskytnutie finančnej služby alebo produktu finančnej služby takejto finančnej inštitúcie;
1.3.3. poskytovatelia služieb (napr. Google, Facebook, Microsoft, Zoom, LinkedIn);
1.3.4. správca našej internetovej stránky a IT infraštruktúry;
1.3.5. poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
1.3.6. poskytovateľ poistných služieb;
1.3.7. poskytovateľ telekomunikačných služieb;
1.3.8. poskytovatelia právnych služieb;
1.3.9. poskytovateľ poštových a kuriérskych služieb;
1.3.10. orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní a súdy;
1.3.11. protistrany a ďalší účastníci konania.

1.4. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prosím berte na vedomie, že Vaše osobné údaje nie sú primárne prenášané do tretích krajín, takéto prenosy môžu nastať len pri využívaní cookies, softvérových a iných riešení poskytovateľov usadených mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. Google, Microsoft, a pod.).

Vaše osobné údaje tak môžu byť prenášané do tretej krajiny, ktorou sú Spojené štáty americké. Spojené štáty americké sú v zmysle rozhodnutia o primeranosti Európskej komisie zo dňa 10.07.2023 považované za tretiu krajinu, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany. V rozhodnutí sa dospelo k záveru, že Spojené štáty zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z EÚ americkým spoločnostiam podľa nového rámca, pričom táto ochrana je porovnateľná s úrovňou ochrany údajov poskytovanou Európskou úniou. Na základe nového rozhodnutia o primeranosti sa môžu osobné údaje bezpečne prenášať z EÚ americkým spoločnostiam, ktoré sa zúčastňujú na tomto rámci, bez toho, aby bolo potrebné zavádzať dodatočné záruky ochrany údajov.

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín boli prijaté rozhodnutím Európskej komisie dňa 04.06.2021 s účinnosťou od 27.06.2021.

Viac info: Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách.

1.5. Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Prosím berte na vedomie, že všetky relevantné a príslušné doby uchovávania Vašich osobných údajov sme sa snažili uviesť v tabuľkovej časti vyššie tohto dokumentu.

Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

1.5.1. po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
1.5.2. po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
1.5.3. po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich s pracovným pomerom, iným obdobným pomerom alebo vyplývajúcich z iného zmluvného vzťahu s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči našej spoločnosti v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;
1.5.4. po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
1.5.5. na účely, kde osobné údaje spracúvame ako súčasť plnenia našich zákonných povinností, po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;
1.5.6. na účely, kde osobné údaje spracúvame na právnom základe Vášho súhlasu, do doby odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, príp. doby, ktorá vyplýva zo samotného súhlasu a o ktorej bola dotknutá osoba informovaná pred poskytnutím súhlasu;

1.6. Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.6.1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby; najmä namietať proti spracúvaniu uskutočňovanému na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy); Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
1.6.2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame; v prípade, pokiaľ bude Vašej žiadosti vyhovené, poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
1.6.3. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame;
1.6.4. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
▪ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
▪ v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnení spracúvať uvedené osobné údaje bez Vášho súhlasu;
▪ namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
▪ namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
▪ osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
▪ osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
▪ osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR;
1.6.5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
▪ popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
▪ spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
▪ osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
▪ namietali ste proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;
1.6.6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby v prípade ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe:
▪ vášho súhlasu; alebo
▪ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a súčasne ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania; máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste nám osobné údaje poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;
1.6.7. právo podať sťažnosť (návrh na začatie konania) Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; http://www.uoou.sk;

1.7. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípade, ak nám ako dotknutá osoba poskytnete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov odvolať, a to písomne na adresu sídla našej spoločnosti alebo mailovou správou na emailovú adresu info@dochodok.sk a (pokiaľ iný spôsob odvolania súhlasu nevyplýva z inej dohody alebo vyhlásenia dotknutej osoby). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu.

1.8. Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy

(vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.8.1. v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy) je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu);
1.8.2. v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (splnenie zákonnej povinnosti) je spracúvanie osobných údajov o Vás prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
1.8.3. v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy) nie ste povinní na poskytnutie Vašich osobných údajov a ste oprávnení namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);
1.8.4. v prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (súhlas) nie ste povinní na poskytnutie osobných údajov a v prípade udelenia súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov ste oprávnení kedykoľvek svoj súhlas odvolať;

1.9. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

V prevažnej miere osobné údaje získame priamo od dotknutých osôb tým, že nám ich poskytnú (napr. v zmluvnej dokumentácii, e-mailovej správy a pod.). Tým nie je vylúčené, že o osobných údajoch dotknutých osôb sa dozvieme aj iným spôsobom, napr. ich poskytnutím od klienta, získaním z verejne dostupných zdrojov (registrov) a pod.

1.10. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie a profilovanie.

1.11. Používanie cookies

Cookies a podobné technológie získavajú a ukladajú informácie počas prehliadania našich internetových stránok. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť použité na rôzne účely. Ak navštívite naše internetové stránky, v hornej časti obrazovky sa Vám objaví rozbaľovacie okno s názvom „Táto webstránka používa cookies“, v ktorom sa viete oboznámiť s tým, aké cookies využívame a na aký účel. Pokiaľ sa nejedná o „Nevyhnutné“ cookies, ich použitie je možné len s Vašim súhlasom. Máte možnosť odmietnuť cookies, povoliť výber alebo povoliť všetky cookies. Informáciu o tom, aké cookies používame pravidelne aktualizujeme, aby ste mali vždy presné a aktuálne informácie.

Viac informácií o podmienkach použitia cookies nájdete TU.

Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je pravidelne aktualizovaná.
Posledná aktualizácia: 20.02.2023.

***