Záleží nám na vašej bezpečnosti - Dôchodok.sk

Bezpečnosť

Záleží nám na vašej bezpečnosti

Podnikanie v oblasti dôchodkov nie je možné bez splnenia prísnych zákonných podmienok. Spĺňame všetky licenčné požiadavky potrebné na vykonávanie finančného sprostredkovania.

Sme pod dohľadom Národnej banky Slovenska

Sme držiteľmi licencie Národnej banky Slovenska pod skratkou SFA (samostatný finančný agent) pre všetkých šesť sektorov vrátane starobného dôchodkového sporenia a doplnkového dôchodkového sporenia. Podmienkou udelenia licencie bol mimoriadne náročný a prísny proces, spadajúci pod kuratelu NBS. Informáciu si môžete overiť v Registri Národnej banky Slovenska po zadaní názvu spoločnosti: Dôchodok.sk

Služba Dôchodok.sk je prostredníctvom našej firmy Dôchodok.sk, s.r.o., pod stálym dozorom Národnej banky Slovenska. Musíme dodržiavať všetky platné smernice a posielať pravidelné výkazy. V opačnom prípade nám hrozia pokuty alebo strata licencie. Naši zamestnanci sa pravidelne školia na odbornú spôsobilosť podľa požiadaviek NBS.

Dbáme na bezpečnosť vašich osobných údajov

Spĺňame štandard GDPR (nariadenie EÚ) a Zákon na ochranu osobných údajov, ktorý garantuje, že všetky dáta klientov sú chránené pred zneužitím a v bezpečí. Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679. Garantujeme klientom, že v každom kroku potrebnom na uzavretie zmluvy sa narába s ich osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi.

Náš digitálny podpis je na najvyššej možnej úrovni

Proces uzatvárania zmlúv, overenie identity klienta a elektronický podpis sú na najvyššej dostupnej úrovni v našom regióne. Pri identifikácii klienta využívame systém, ktorý overí, či osoba podpisujúca zmluvu, je naozaj tá, ktorá sa identifikovala cez občiansky preukaz. Napriek tomu je podpis zmluvy veľmi jednoduchý. Klient musí mať zapnutú kameru na svojom mobile alebo tablete, aby bol počas podpisovania snímaný. Po zobrazení a odsúhlasení potrebných dokumentov, klient zmluvu podpíše cez obrazovku mobilu alebo tabletu.

Každý dokument obsahuje zašifrovaný kontraktačný záznam za účelom súdneho preukázania autorizácie úkonu, ktorého súčasťou je aj fotografia klienta, zaznamenaná počas spomínaného podpisovania zmluvy. Digitálny podpis je certifikovaný súdnym znalcom podľa eIDAS regulácie EÚ. Ide de facto o najvyššiu právnu silu elektronického podpisu na našom trhu, ktorá je takmer rovnocenná s vlastnoručným podpisom.

Vykonávame kontroly na AML a PEP

Spĺňame všetky zákonné požiadavky na AML (pranie špinavých peňazí). Pri každom klientovi overujeme, či nejde o PEP (politicky exponovanú osobu) a ak áno, dávame mu vyplniť dotazník, v ktorom zisťujeme pôvod jeho majetku (zákonná požiadavka pre SFA).