Všetko dôležité o druhom pilieri - Dôchodok.sk

Všetko dôležité o druhom pilieri

TOP 10 druhého piliera
  1. Budúci dôchodok dostanete z dvoch zdrojov – zo Sociálnej poisťovne a z vašich úspor v DSS. Nebudete tak závislí len na výplate štátneho dôchodku.
  2. Po celý čas sami rozhodujete, kde investujete. Dvakrát do roka môžete zmeniť DSS-ku. Samotnú investičnú stratégiu môžete meniť priebežne počas roka.
  3. Ide o bezpečnú formu investície pod dohľadom Národnej banky Slovenska, depozitára a audítora.
  4. Začínate si sporiť od prvého dňa po vstupe a neplatíte nič navyše.
  5. Sporíte aj na materskej a rodičovskej dovolenke, príspevky uhrádza štát.
  6. Využívate efekt zloženého úročenia známy aj ako efekt snehovej gule, ktorý Albert Einstein nazval ôsmym divom sveta. Okrem vašich vkladov sa zhodnocujú aj výnosy, ktoré ste zarobili v predchádzajúcich obdobiach.
  7. Dôchodok z druhého piliera si viete zvýšiť aj dobrovoľnými príspevkami. O výške a frekvencii príspevkov rozhodnete vy.
  8. Nasporené peniaze zostávajú na vašom účte a sú vaším osobným majetkom.
  9. Nasporené peniaze sú predmetom dedenia. Vo výsledku môže ísť o desiatky tisíc eur.
  10. Po dosiahnutí dôchodkového veku budete poberať dôchodok z polovice nasporenej sumy formou programového výberu alebo požiadate o jednorazové vyplatenie (ak dostávate dôchodok aspoň vo výške priemerného dôchodku). Zvyšná polovica sa bude naďalej zhodnocovať: 44 percent v akciách, 6 percent v dlhopisoch, pričom postupne sa budú peniaze presúvať do dlhopisov až do bodu, keď zostane iba 5 percent úspor v akciách. Zo zvyšnej sumy sa bude vyplácať doživotný dôchodok.
Do akých fondov môžete investovať

1. Dlhopisový fond:
Nízke riziko za cenu nízkych výnosov.
Zložený z dlhopisov a peňažných investícií.
Určený na krátkodobé investovanie, tesne pred dovŕšením dôchodkového veku.
Jediný garantovaný fond, čo znamená, že ak hodnota dlhopisov klesne, DSS musia vo finále dorovnať vloženú sumu. Sporiteľ tak bude mať na osobnom dôchodkovom účte minimálne takú sumu, ako naň vložil počas celého obdobia sporenia.
Nevýhodou je, že dlhopisy majú spravidla nízku výnosnosť, ktorá nepokryje ani infláciu, ani poplatky, ktoré si strhávajú DSS.
Pôvodne sa prezentoval ako fond vhodný pre ľudí, ktorí sa chcú vyhnúť riziku znehodnotenia úspor. Priemerné výnosy na úrovni jedného až dvoch percent však podľa časti odborníkov znamenajú, že po zohľadnení inflácie a odpočítaní poplatkov generujú skôr stratu.

2. Zmiešaný fond
Mierne riziko prináša mierne vyššie výnosy.
Je kombináciou dlhopisov a akcií.
Vhodný pre ľudí, ktorí tolerujú iba mierne riziko a radi by dosiahli vyššie výnosy, ako prinášajú dlhopisové fondy.
Určený skôr na strednodobé investovanie.

3. Akciový fond
Vysoké riziko zodpovedá potenciálne vyšším výnosom.
Je zložený z akciových, dlhopisových a peňažných investícií. V praxi to znamená, že prostredníctvom fondu investujete aj do akcií nadnárodných gigantov a renomovaných svetových hráčov.
Výnosy závisia najmä od schopností a skúseností manažérov fondu, ktorí nakupujú akcie konkrétnych spoločností. Do hry tak vstupuje ľudský faktor.
Pri výbere konkrétneho produktu odporúčame voliť fondy s dominantným podielom akcií. Hoci riziko je vyššie, vyššie sú aj prípadné výnosy.
Určený na dlhodobé investovanie.

4. Indexový fond
Vysoké riziko s potenciálom najvyšších výnosov.
Väčšina indexových fondov v druhom pilieri investuje najmä do celosvetového indexového fondu MSCI World Index, ktorý pokrýva všetky kľúčové odvetvia 21. storočia (informačné technológie, finančný sektor, zdravotníctvo, realitný trh a iné).
Najdynamickejší fond zložený takmer výlučne z akcií. V praxi to znamená, že sa stávate minoritným spoluvlastníkom vo veľkom počte firiem.
Pri indexových fondoch nemusíte sledovať, ako sa darí trhu, odvetviam alebo firmám. Fondy to robia pasívne automaticky, čím sa eliminuje riziko zlyhania ľudského faktora. Vhodný pre ľudí, ktorí tolerujú vysoké riziko, sú obrnení trpezlivosťou a pripravení na výkyvy. Panika sa v tomto prípade rovná strate.
Určený na dlhodobé investovanie.

Ako si vybrať správny fond

Výber ideálneho fondu resp. fondov môže za desiatky rokov sporenia zvýšiť váš dôchodok o stovky eur. Fondy môžete kombinovať. Vybraný fond, resp. fondy v rámci jednej DSS môžete meniť počas celého roka. Samotnú DSS môžete zmeniť dvakrát ročne.

Pri výbere ideálneho fondu rozhodujú:

1. Vek: Čím skôr začnete, tým viac získate
Pri dôchodkovom sporení v druhom pilieri platí tzv. princíp zloženého úroku.
V praxi to znamená, že okrem vašich vkladov je úročený aj úrok, ktorý ste získali.
Zložený úrok naberá na sile po približne desiatich rokoch investovania.

2. Úroveň rizika: Kto riskuje, ten môže veľa získať
Vysoké riziko so sebou prináša šancu na vysoké zisky, ale aj straty.
V princípe platí priama úmera: čím vyššie/nižšie riziko, tým vyššie/nižšie výnosy aj možné straty.
Pri zhodnotení rizika hrá úlohu aj čas, keďže výkyvy na trhoch sú štandardom. Čím dlhšie investujete, tým vyššia šanca, že sa zmažú prípadné straty.
Najmladší sporitelia by sa preto nemali báť investovať do indexových a akciových fondov.
Vaše portfólio sa vám bude po dosiahnutí veku 50 rokov každým rokom automaticky skonzervatívňovať, tzn. časť nasporenej sumy sa bude postupne presúvať do dlhopisov. Po dosiahnutí dôchodkového veku – 64 rokov budete mať 56 percent úspor v dlhopisoch a 44 percent v akciách. Vaše úspory sa budú zhodnocovať aj po odchode na dôchodok.

3. Váš rizikový profil: Ako tolerujete riziko
Ak nie ste pripravený znášať riziko, odporúčame zvoliť kombináciu fondov. K dlhopisovému fondu môžete pridať akciový alebo zmiešaný fond.
Ak patríte medzi tých, ktorí sa neboja riskovať, vsaďte na indexové fondy, prípade kombináciu indexových a dlhopisových fondov.

4. Investičná stratégia: (Ne)počítajte so stratou
Rozdiely vo výnosoch jednotlivých fondov sú priepastné.
Čím dlhšie budete sporiť v konzervatívnych fondoch s nízkym výnosom, tým budú rozdiely vo výnosoch väčšie.
Vo finálne tak môžete prísť o desiatky tisíc eur, alebo ich získať.
Váš budúci dôchodok tak môže byť vyšší až o stovky eur v porovnaní s tými, čo sa o budúcnosť nestarajú.

5. Výkonnosť fondov: Čím dlhšie, tým lepšie
Pri sledovaní výkonnosti fondov je chybou, keď sledujete krátke časové obdobie, čo je v tomto prípade jeden až päť rokov.
Odporúčaný časový úsek, za ktorý dostanete smerodajné informácie, je aspoň desať rokov.
Keďže ide o dlhodobé sporenie, nepanikárte, ak fondy vykážu stratu. Panika je najrýchlejší spôsob, ako prísť o peniaze.

Čo znamená predvolená investičná stratégia (PIS)

Zákonom stanovená PIS nastaví investovanie individuálne pre každého sporiteľa podľa jeho veku. Cieľom PIS je, aby si ľudia, ktorí majú do dôchodku veľa času, zbytočne nesporili konzervatívne a neoberali sa tak o možné výnosy. Podľa PIS si do veku 50 rokov sporíte 100% majetku v indexovom negarantovanom fonde. Tento fond je dynamický a má potenciál priniesť najvyššie výnosy. Po dosiahnutí stanoveného veku sa vám majetok automaticky presúva do konzervatívnejšieho dlhopisového fondu tempom 4% ročne. Samozrejme, ak s nastavením podľa PIS nesúhlasíte, môžete si svoje príspevky posielať do fondov, ktoré si sami vyberiete. Viac sa dozviete tu.

Kto môže vstúpiť do druhého piliera

Od 1. mája 2023 je do druhého piliera zaradený každý do 40 rokov, kto v a po danom termíne vstúpi na trh práce a platí odvody do Sociálnej poisťovne (za zamestnancov ich odvádza zamestnávateľ, za ženy na materskej dovolenke štát, živnostníci ich uhrádzajú sami). Vstup je automatický. Zamestnanec má 180 dní na to, aby si vybral dôchodkovú správcovskú spoločnosť, s ktorou uzavrie zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.  O vystúpenie z druhého piliera je možné požiadať do dvoch rokov od vstupu. Od 1. mája 2023 sa druhý pilier otvoril pre ľudí vo veku od 35 do 40 rokov, ktorí pracovali a nesporili si v druhom pilieri. Do druhého piliera môžu vstúpiť aj študenti, ktorí brigádujú a ich mesačný príjem prevyšuje 200 eur.